رئوس مطالب

1-واژه پرداز پیشرفته (تکمیل دوره واژه پرداز)

2-صفحه گسترده پیشرفته

3-ارائه مطلب پیشرفته

4-آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه های ملی و دستگاهی