قوانین و مقررات

 

فرایند کار در سامانه آموزش مجازی:

1- ثبت نام در سایت

2- انتخاب درسها

3- پرداخت هزینه دوره ها

4- دریافت برنامه کلاسها

5- شرکت در دوره

6- شرکت در آزمون

7- ارزیابی

8- صدور گواهینامه

 

 مقررات انضباطي كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي (جهت كلاسهای حضوری، تلفيقی و غير حضوری)

الف) از تاريخ ثبت نام به بعد در صورتي كه كارآموز بهر دليل يا علت از تحصيل در آموزشگاه و شركت در كلاس هاي آن منصرف يا بهربهانه ، عذر و جهتي ، توانايي و امكان شركت در كلاس ها را ( قبل يا بعد از شروع دوره ) ازدست بدهد ، هيچ وجهي از شهريه دريافتي توسط آموزشگاه به كارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب اين قرارداد اختيار خواهد داشت كه بهر گونه درخواست استرداد شهريه )بهر صورتي كه مطرح شود ( ترتيب اثر ندهند .

 ب(  درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي وغيره خساراتي در سخت افزارها ، تجهيزات ، لوازم اندازه گيري ، تابلوهاي آموزش ، ابزار ، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه ) ظرف حداكثر يك هفته جبران نمايد .

ج) كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف و شئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد .

د) كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاق و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه دقيقاً رعايت نمايد.

هـ ) ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز ( كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس ودرج مي گردد ) اجرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت .

درصورتي كه ميزان غيبت از 3 جلسه متوالي و يا متجاوز از 15/1 كل تعداد جلسات دوره ) بطور متناوب ( شود آموزشگاه مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را ( بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ( ملغي نمايد .

و(  كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع کلاس به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه محوطه آموزشی را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد .

ز) كارآموز بايستي هرگونه نظريات ، پيشنهادات و انتقادات اصولي خود را بطور فردي و در خارج از كلاس يا كارگاه هاي آموزشي با مدير آموزشگاه مطرح نمايد و از القا خواسته خود به كارآموزان ديگر جداً پرهيز نمايد .

ح) كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده ومطالب آموزشي تدريسي ، مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئوالات بي محتوي و متو قف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد .

ت) ساير مقررات پذيرش و ثبت نام ، شرايط و نحوه اجراي برنامه آموزشي ، مقررات كار در كارگاه و آزمون جدا از مطالب قرارداد،  به اطلاع و تائيد كارآموز رسيده يا مي رسد ، جزو لاينفك تعهدات مشمول اين قرارداد محسوب و بر ذمه كارآموز است .

ي)درصورتي كه كارآموز به تشخيص آموزشگاه به هر يك از تعهدات فوق عمل ننمايد ، آموزشگاه مي تواند بدون استرداد شهريه پرداخت شده توسط كارآموز ، از ادامه تحصيل و حضور وي در آموزشگاه ممانعت كرده و اين قرارداد را فسخ نمايد و هر كارآموز که موجب تضييع وقت آموزشگاه و يا وارد شدن خساراتي بيش از مبلغ اين قرارداد ( يا باقيمانده آن ) شود  موظف به جبران آن است .


آخرین تغییر: سه‌شنبه، 25 خرداد 1395، 9:06 صبح